LONGINES International Jockeys’ Championship (presentation ceremony)